ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจะเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีราคากลางในการดำเนิกนารครั้งนี้ 6,790,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 22561 เพื่อให้ผู้สนใจได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านทางโทรสาร 0 2257 0877 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 8000 หรือ Email : ieatocc@gmail.com

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ