เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการ outsource ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ outsource

จำนวน 16 อัตรา ตามประกาศ กนอ.ที่ 116/ 2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 นั้น  กนอ.จึงขอเผยแพร่ราคากลาง

พร้อมขอบเขตของงาน TOR ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ 

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ