ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ได้ประกาศราคาตามประกวด กนอ.ที่ 117/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561

กนอ. ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว 

 

 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ