คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายสรัญ รังคสิริ

อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

กรรมการ

นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

Project Manager บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ

พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ

นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

หัวหน้าสำนักกฎหมายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว

กรรมการ

นายเดชา จาตุธนานันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

รองอธิบดีกรมศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ กนอ.
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
 สถาบันเครือข่าย