คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายสรัญ รังคสิริ

กรรมการอิสระ


กรรมการ

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

กรรมการอิสระ


กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ


กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกรรมการ

นายวิริยะ รามสมภพ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

ผู้จัดการโครงการ The platinum group public co., LTD.

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ
 สถาบันเครือข่าย