คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาสรองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม


รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นายพรเทพ ภูริพัฒน์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

-


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายธาดา สุนทรพันธุ์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายประทีป เอ่งฉ้วน


ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี รัตนสุภา

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์

ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางสาวจริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นางปนัดดา เย็นตระกูล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด

-

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นายวิชชา ทรงประยูร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นางอาทิตยา กลั่นดีมา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นายดิสพล ยิ้มขลิบ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

นายธนกฤต โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ

รักษาการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นางสาวกรชวัล สังข์ทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายพิรัฐพล ตนานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นายอภิชาติ เสกธีระ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3

นางสาววิชชุดา สีมาขจร

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัย
สถาบันเครือข่าย