แผนวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนเชิงยุทธศาสตร์ กนอ. ปี งบประมาณ 2560 - 2564 :

 

 

 

Download

กนอ. กำหนดยุทธศาสตร์ 4G+ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในช่วงปี 2561-2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนานิคมฯ/ท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจอนาคต (Growth Strategy)

                ยุทธศาสตร์การพัฒนานิคมฯ/ท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจอนาคต  (Growth Strategy) มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ศักยภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน และในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ S-curve และ New S-curve พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

  1. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรรองรับกระแส Industry 4.0 ของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy)

                ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม  สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) มุ่งหวังให้ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยการบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การกำกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน การลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ กนอ. และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนต่อนิคมอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

  1. เพื่อสร้างการยอมรับต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  2. เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  3. เพื่อยกระดับความพึงพอใจของชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม (Great Strategy)

                ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม (Great Strategy) มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการ ความคาดหวังและขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า โดยการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

  1. เพื่อยกระดับการให้บริการและการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรรองรับ Thailand 4.0 และสร้างความผูกพันกับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Good Governance Strategy)

                ยุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Good Governance Strategy) มุ่งหวังให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล ด้วยการรักษาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตามแนวทางธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

  1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรIT Trends