ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา กนอ.

I : Integrity ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร 

EA : Excellence-Achievement มุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

T : Tributary ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมีความแบ่งปันเกื้อกูล และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โดยวิสัยทัศน์ของ กนอ. มีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่

1)  การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีสมดุลในการพัฒนาบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม บริการ และสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมชุมชน รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชน

2)  การพัฒนาสินค้าบริการและองค์กรรองรับอุตสาหกรรมที่ตอบสนองเศรษฐกิจอนาคตของประเทศ  ที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ตอบสนองเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตามแนวทางธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร

พันธกิจ

กนอ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กนอ. ดังนี้

ต่อประเทศ          :  เป็นผู้นำพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคตและเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

ต่อสังคม ชุมชน    :  สร้างความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

ต่อผู้ประกอบการ   :  ยกระดับการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

ต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม :  สร้างกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ต่อองค์กร           :  พัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

ต่อบุคลากร         :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมพร้อมทั้ง พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ระบบคุณค่า

นำพัฒนาการของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยคุณธรรม สู่สังคมอย่างมี (5E's)

Equitability : มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

Economy : มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ

Environment : มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงาน และความปลอดภัย

Ethics : มุ่งสร้างจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Education : มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม

ความสามารถพิเศษ

กนอ. มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง พัฒนา บริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”