ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 84/2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน