ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน