ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน