ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน