รายงานการบริจาคเพื่อสังคม

รายงานการบริจาคเพื่อสังคม

 

 

รายชื่อบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดมุจลินทราวาส
อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ลำดับ รายชื่อ  จำนวนเงินบริจาค  หน่วยงาน
1 นางกชพร  ต้อยสำราญ           100.00 กอย.
2 นายชูเกียรติ  สุขคล้าย           100.00 กอย.
3 นายณัฎฐ์  สท้านวัฒน์           100.00 กอย.
4 นายดิสพล  ยิ้มขลิบ           100.00 กอก.
5 นายกนก  มาลากรอง           100.00 กอก.
6 นายเรวัต  รังสีพิพัฒน์           100.00 กอก.
7 นายวีระชัย สุทธิสงเคราะห์           100.00 กอก.
8 นายสมบูรณ์  พัฒนพงศกร           100.00 กอก.
9 น.ส.วัชรี  คชรินทร์           100.00 กอก.
10 นางกฤตยาพร  ทัพภะทัต           200.00 รผก.ปก.2
11 คุณบานชื่น  เพ็งชัย           100.00 สนป.
12 คุณภวดี  ทัพพรหม           200.00 สนป.
13 คุณสิรินุช  อินประถม           100.00 สนป.
14 คุณพรเทพ  ภูริพัฒน์           100.00 ผช.ผวก.ปก.1
15 คุณสุนันทา  วันขวัญ           100.00 ผช.ผวก.ปก.1
16 คุณธีรวุฒิ  เจริญสุข           100.00 กวก.
17 คุณจำเริญ  จันทวงษ์           100.00 กวก.
18 คุณอภิชัย  เอี๋ยวบำรุง           100.00 กวก.
19 คุณนลินี  กาญจนามัย           100.00 กปก.ศปก.
20 คุณปฐมา  ฤกษเสน           100.00 กปก.ศปก.
21 คุณปริญญา  แผ้วสูงเนิน           100.00 สน.อน.
22 คุณสมภูมิ  คำนวณ           100.00 สน.อน.
23 คุณกนกพร  ปทุมโรจน์ สวัสดิ์-ชูโต           100.00 กบธ.
24 คุณอรรนพ  ทองสุข           100.00 กบธ.
25 คุณกิตติศักดิ์  จึงจำเริญกุล           100.00 กบธ.
26 คุณธีระพล  อัคนิบุตร           100.00 กบธ.
27 คุณนิยม  ศรีไทย           100.00 กบธ.
28 คุณชูพรรณ  คล้ายบานเย็น           100.00 กบธ.
29 คุณธาดา  สุนทรพันธุ์           100.00 สนล.
30 คุณสุชาติ  โคละทัต           100.00 สนล.
31 คุณเตือนใจ  โคละทัต           100.00 สนล.
32 คุณดัชนี  อุดมมงคลดี           100.00 สนล.
33 คุณอำนวย  บุตรโสม           100.00 สนล.
34 คุณแสวง  หงษ์สวัสดิ์           100.00 สนล.
35 คุณอมรรัตน์  เธียรกระจ่าง           100.00 สนล.
36 คุณบุญเติม  สมปาง           100.00 สนล.
37 คุณธนู  สมานญา           100.00 สนล.
38 คุณจตุรงค์ เจริญสุขหนอ           100.00 สนล.
39 คุณยลพัชร์  บูรณจารุจิณณ์           100.00 สนล.
40 คุณสุชาบดี  กล้าหาญ           100.00 กปส.
41 คุณรักชริน  ทองหงส์           100.00 กปส.
42 คุณนิภา  รุขมธุร์           100.00 กนผ.
43 คุณพิมพ์ประไพ  เกียรติกำจร           100.00 สนฉ.
44 คุณทิพวัลย์  จัดประจง           100.00 สนฉ.
45 คุณวาสนา  ขำงาม           100.00 สนฉ.
46 คุณรุ่งรวีวรรณ  อุทัศน์           100.00 สนฉ.
47 คุณวัชระ  กันตังกุล           100.00 สนฉ.
48 คุณประทีป  ชั่งชัย           100.00 สนฉ.
49 คุณเยาวนาต  วิญญาสุข           100.00 สนฉ.
50 คุรบุญเทียม  สินพรหมมา           100.00 สนฉ.
51 คุณคณพศ  ขุนทอง           100.00 สนฉ.
52 คุณสายใจ  พันธุ์กุหลาบ           100.00 สนฉ.
53 คุณสืบกุล  กลิ่นแย้ม           100.00 สนฉ.
54 คุณอาทิตยา  กลั่นดีมา           100.00 กสป.
55 คุณชญานันท์  มากสิริวัลย์           100.00 กสป.
56 คุณอดิศักดิ์  ปัจฉิมสสุภาคม           100.00 กสป.
57 คุณฉกาจ  พัฒนศรี           200.00 ฝปก.
58 คุณคริษฐา  จึงศรีรัตนสกุล           159.00 กพส.
59 คุณสิริรัตน์  ลี้ศัตรูพ่าย           100.00 กพส.
60 คุณจุฑามาศ  เจริญพานิช           100.00 กพส.
61 คุณกิตติทัศน์  ลาภหลาย           100.00 กพส.
62 คุณพจนี  ศิลารัตน์           100.00 สนบ.
63 คุณวิภาวรรณ  ตะติชลา           100.00 สนบ.
64 คุณสกล  หงษ์สวัสดิ์           100.00 สนบ.
65 คุณสายฝน  เพราพันธ์           100.00 สนบ.
66 คุณพินิจนันท์  สุขขา           100.00 สนบ.
67 คุณสุลี  จิตระวะรัตนา           500.00 ผช.ผวก.ปก.3
68 คุณอาภร  ธิบดี           100.00 กนพ.
69 คุณยุพาพรรณ  กิจเลิศพรไพโรจน์           100.00 กนพ.
70 คุณพิมานพัชร์  สัมมาจิรากุล           100.00 สนส.
71 คุณณัฐกมล  รุจิโมระ           100.00 สนส.
72 คุณรจนา  พงษ์ไสว           100.00 สนส.
73 คุณณัฐชื่นทิพย์  แก้วพิทักษ์           100.00 สนส.
74 คุณธนัญพล  ต่วนชื่น           100.00 สนส.
75 คุณปุรเชษฐ์  สารตา           100.00 สนส.
76 คุณจารุตน์  เจริญราษฎร์           110.00 สนส.
77 คุณพวงทอง  หนูทองแก้ว           100.00 สนส.
78 คุณสุพัฒน์  สวัสดิ์-ชูโต           200.00 สน.สค.
79 คุณธิติกาญจน์  สมบูรณ์ธนาสิริ           300.00 สน.สค.
80 คุณกนก  ศรีภูธร           500.00 สน.สค.
81 คุณศุภลักษณ์  ดอกจันทร์           100.00 สน.สค.
82 คุณเพ็ญสุดา  ว่องวิษณุพงศ์           100.00 กพบ.
83 คุณวริษฐา  สุวรรณจำรัส           100.00 กพบ.
84 คุณสุขภาดา  เพ็ชรัตน์           100.00 กพบ.
85 คุณจิรโรจน์  เลิศสุริยตระกูล           100.00 กพบ.
86 คุณวัชรินทร์  อังกุระ           100.00 กพบ.
87 คุณฉัตราภรณ์  สุวรรณหิรัญพร           100.00 กพบ.
88 คุณชนากานต์  โสดาบรรลุ           100.00 กบป.
89 คุณวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์           100.00 กทบ.
90 คุณพรพรณ  รักสุจริต           290.00 กชส.2
91 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           600.00  
  รวม       11,259.00  

 หมายเหตุ : ยอดบริจาครายย่อยที่ไม่ถึง 100 ขอให้ออกใบอนุโมทนา/ใบเสร็จรับเงินในนามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายชื่อบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

สภาสังคมสงเคราะห์สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กทม.

ลำดับ

รายชื่อ

 จำนวนเงินบริจาค

หน่วยงาน

1

นางอาทิตยา  กลั่นดีมา

          100.00

กบร

2

นายวัชระ  เรสลี่

          100.00

กบร.

3

นายธาดา สุนทรพันธุ์

          100.00

สนล.

4

นางเตือนใจ โคละทัต

          100.00

สนล.

5

นายสุชาติ  โคละทัต

          100.00

สนล.

6

นายแสวง หงษ์สวัสดิ์

          100.00

สนล.

7

นายมาโนช พูลสวัสดิ์

          100.00

สนล.

8

น.ส.พัชรธัญฐาสิริ  อารีรัชชกุล

          100.00

สนล.

9

นายปรีชา  จรเณร

          200.00

สนฉ.

10

นายคณพศ  ขุนทอง

          100.00

สนฉ.

11

น.ส.ทิพวัลย์  จัดประจง

          100.00

สนฉ.

12

คุณพิมพ์ประไพ เกียรติกำจร

          100.00

สนฉ.

13

น.ส.สายใจ พันธุ์กุหลาบ

          100.00

สนฉ.

14

นางวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์

          100.00

กทบ.

15

น.ส.สุภาภรณ์  การะเกตุ

          100.00

กทบ.

16

นายฉกาจ  พัฒนศรี

          100.00

ฝปก.

17

น.ส.ฤทัยวรรณ  เกิดโกสุม

          100.00

ฝปก.

18

นายกิตติภัฎ  ภาคสวัสดิ์

          250.00

กทร.

19

นายวิวัฒน์  สัมมาชีววัฒน์

          300.00

ฝพน.

20

นางกนกพร ปทุมโรจน์ สวัสดิ์-ชูโต

          100.00

กสป.

21

คุณภวดี  ทัพพรหม

          100.00

สนป.

22

นายไพฑูร  วงษ์งาม

          100.00

สนป.

23

นางพจนี  ศิลารัตน์

          100.00

สนบ.

24

นางสมพร  ตันสุวรรณ

          100.00

กกค.

25

ดร.สมบัติ  ภู่ตระกูล

          100.00

กกค.

26

น.ส.กฤตยาพร  ทัพภะทัต

          100.00

รผก.ปก.2

27

นายธีรวุฒิ  เจริญสุข

          100.00

กวว.

28

นายรณชัย  ขำภิบาล

          300.00

ผชช.11 (ปก.)

29

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        1,640.00

 

 

รวม

       5,090.00

 

 

 

รายชื่อบริจาคเงินสนับสนุน กองทุนศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลำดับ

รายชื่อ

 จำนวนเงินบริจาค

หน่วยงาน

1

คุณอทิตยา  กลั่นดีมา

          100.00

กบร.

2

คุณธาดา  สุนทรพันธุ์

          100.00

สนล.

3

คุณเตือนใจ  โคละทัต

          100.00

สนล.

4

คุณสุชาติ  โคลละทัต

          100.00

สนล.

5

คุณปรีชา  จรเณร

          200.00

สนล.

6

คุณคณพศ  ขุนทอง

          100.00

สนฉ.

7

คุณทิพวัลย์  จัดประจง

          100.00

สนฉ.

8

คุณพิมพ์ประไพ  เกียรติกำจร

          100.00

สนฉ.

9

คุณสายใจ  พันธุ์กุหลาบ

          100.00

สนฉ.

10

คุณวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์

          100.00

กทบ.

11

คุณสุภาภรณ์  การเกตุ

          100.00

กทบ.

12

คุณฉกาจ  พัฒนศรี

          100.00

ฝปก.

13

คุณฤทัยวรรณ  เกิดโกสุม

          100.00

ฝปก.

14

คุณกิตติภัฎ  ภาคสวัสดิ์

          250.00

กทร.

15

คุณวิวัฒน์  สัมมาชีววัฒน์

          300.00

ฝพน.

16

คุณทักษิณา  พชิชานันท์

          100.00

ฝอน.

17

คุณกนกพร  ปทุมโรจน์ สวัสดิ์-ชูโต

          100.00

กสป.

18

คุณภวดี  ทัพพรหม

          100.00

สนป.

19

คุณไพฑูร  วงษ์งาม

          100.00

สนป.

20

คุณพจนี  ศิลารัตน์

          100.00

สนบ.

21

คุณสมพร  ตันสุวรรณ

          100.00

กกค.

22

คุณกฤตยาพร  ทพัภะทัต

          100.00

รผก.ปก.2

23

คุณธีรวุฒิ  เจริญสุข

          100.00

กวว.

24

คุณรณชัย  ขำภิบาล

          300.00

ผชช.11 (ปก.)

25

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        1,630.00

 

 

รวม

       4,680.00

 

 

 

รายชื่อขอใบอนุโมทนา/ใบเสร็จรับเงิน ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศลฯ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ลำดับ

รายชื่อ

 จำนวนเงินบริจาค

หน่วยงาน

1

คุณสุวัฒนา  กมลวัทนนิศา

        1,000.00

ผช.ผวก.บร.1

2

คุณคณพศ  ขุนทอง

          100.00

สนฉ.

3

คุณพิมพ์ประไพ เกียรติกำจร

          100.00

สนฉ.

4

คุณทิพยวัลย์  จัดประจง

          100.00

สนฉ.

5

คุณวาสนา  ขำงาม

          100.00

สนฉ.

6

คุณสืบกุล  กลิ่นแย้ม

          100.00

สนฉ.

7

คุณปรีชา  จรเณร

          200.00

สนฉ.

8

คุณสุวรรณา  พูนขำ

          100.00

ฝตน.

9

คุณธิติมา  ประทวน

          100.00

ฝตน.

10

คุณประภัสรณ์  ภูริวิริยภัทร

          100.00

ฝตน.

11

คุณวันทนีย์  ไตรเพชรโกเมน

          100.00

ฝตน.

12

คุณธาดา  สุนทรพันธุ์

          100.00

สนล.

13

คุณเตือนใจ โคละทัต

          100.00

สนล.

14

คุณสุชาติ โคละทัต

          100.00

สนล.

15

คุณดัชนี อุดมมงคลดี

          100.00

สนล.

16

คุณพัชรธัญฐาสิริ อารีรัชชกุล

          100.00

สนล.

17

คุณสุพัณณี  ทิวถนอม

          100.00

ผช.ผวก.ปก.2

18

คุณดิสพล  ยิ้มขลิบ

          100.00

กอก.

19

คุณวิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์

          300.00

ฝบน.

20

คุณวีระศักดิ์  แจ้งการ

          200.00

สน.ปท.

21

คุณยุทธศักดิ์  รอดจันทร์

          100.00

สน.ปท.

22

คุณชยพล  กาญจนะ

          100.00

สน.ปท.

23

คุณชาตรี  เสกสุรัตน์

          100.00

สน.ปท.

24

คุณกฤตยาพร  บุญอยู่

          100.00

กบน.

25

คุณทศินี  ทศิธร

          100.00

กบน.

26

คุณลักขณา  เมี้ยนกำเนิด

          100.00

สนพ.

27

คุณจุฑามาศ  เจริญพานิชญ

          100.00

กพส.

28

คุณภวดี  ทัพพรหม

          100.00

สนป.

29

คุณวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์

          100.00

กทบ.

30

คุณสุภาภรณ์  การะเกตุ

          100.00

กทบ.

31

คุณชัชนี  จันทะนะ

          100.00

กทบ.

32

คุณบังอร  ลือคำงาม

          100.00

กทบ.

33

คุณอาทิตยา  กลั่นดีมา

          100.00

กบธ.

34

คุณฉกาจ พัฒนศรี

          100.00

ฝบก.

35

คุณสุชาบดี  กล้าหาญ

          100.00

กปส.

36

คุณโฆษิต  หาญพล

          100.00

กปส.

37

คุณธีรวุฒิ  เจริญสุข

          100.00

กวก.

38

คุณศิริพรรณ กิจประเสริฐ

          100.00

กวก.

39

คุณอภิชัย  เอี่ยวบำรุง

          100.00

กวก.

40

คุณฐานันดร์  พิทักษ์วงศ์

          500.00

ผชช.11

41

คุณชนิตา  เหล็กสูงเนิน

          100.00

ผชช.11

42

คุณพรเทพ ภูริพัฒน์

          100.00

ผช.ผวก.ปก.1

43

คุณสุนันทา  อัญชันวิต

          100.00

ผช.ผวก.ปก.1

44

คุณนลินี กาญจนมัย

          100.00

กปก.

45

คุณกฤตยาพร  ทัพภะทัต

          100.00

รผก.ปก.2

46

คุณอาภรณ์  ธิบดี

          100.00

 

47

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

        4,940.00

 

 

รวม

      11,240.00

 

 

รายชื่อขอใบอนุโมทนา/ใบเสร็จรับเงิน ร่วมบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ชุดนักเรียน บ้านนกขมิ้น

เขตบึงกุ่ม กทม.

ลำดับ

รายชื่อ

 จำนวนเงินบริจาค

หน่วยงาน

1

คุณสุวัฒนา  กมลวัทนนิศา

            1,000.00

ผช.ผวก.บร.1

2

คุณคณพศ  ขุนทอง

              100.00

สนฉ.

3

คุณพิมพ์ประไพ เกียรติกำจร

              100.00

สนฉ.

4

คุณทิพยวัลย์  จัดประจง

              100.00

สนฉ.

5

คุณวาสนา  ขำงาม

              100.00

สนฉ.

6

คุณสืบกุล  กลิ่นแย้ม

              100.00

สนฉ.

7

คุณปรีชา  จรเณร

              200.00

สนฉ.

8

คุณสุวรรณา  พูนขำ

              100.00

สตน.

9

คุณธิติมา  ประทวน

              100.00

ฝตน.

10

คุณวีระชัย มนทิรมาโนชญ์

              100.00

ฝตน.

11

คุณธาดา  สุนทรพันธุ์

              100.00

สนล.

12

คุณแสวง  พงษ์สวัสดิ์

              100.00

สนล.

13

คุณเตือนใจ โคละทัต

              100.00

สนล.

14

คุณสุชาติ โคละทัต

              100.00

สนล.

15

คุณดัชนี อุดมมงคลดี

              100.00

สนล.

16

คุณสุรศักดิ์  ดาโสม

              100.00

สนล.

17

คุณพัชรธัญฐาสิริ อารีรัชชกุล

              100.00

สนล.

18

คุณสุพัณณี  ทิวถนอม

              100.00

ผช.ผวก.ปก.2

19

คุณดิสพล  ยิ้มขลิบ

              100.00

กอก.

20

คุณวิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์

              500.00

ฝบน.

21

คุณวีระศักดิ์  แจ้งการ

              300.00

สน.ปท.

22

คุณยุทธศักดิ์  รอดจันทร์

              100.00

สน.ปท.

23

คุณชยพล  กาญจนะ

              100.00

สน.ปท.

24

คุณชาตรี  เสกสุรัตน์

              100.00

สน.ปท.

25

คุณวรรณวรรธน์  สิทธิมนต์

              100.00

กกร.

26

คุณลักขณา  เมี้ยนกำเนิด

              100.00

สนพ.

27

คุณจุฑามาศ  เจริญพานิชญ

              100.00

กพส.

28

คุณภวดี  ทัพพรหม

              100.00

สนป.

29

คุณวิจิตรา  ศุภวิวรรธน์

              100.00

กทบ.

30

คุณสุภาภรณ์  การะเกตุ

              100.00

กทบ.

31

คุณบังอร  ลือคำงาม

              100.00

กทบ.

32

คุณอาทิตยา  กลั่นดีมา

              100.00

กบธ.

33

คุณฉกาจ พัฒนศรี

              100.00

ฝบก.

34

คุณสุชาบดี  กล้าหาญ

              100.00

กปส.

35

คุณโฆษิต  หาญพล

              100.00

กปส.

36

คุณธีรวุฒิ  เจริญสุข

              100.00

กวก.

37

คุณศิริพรรณ กิจประเสริฐ

              100.00

กวก.

38

คุณเกร็ดแก้ว  แก้วทิม

              100.00

กวก.

39

คุณพหล  ทองดีเลิศ

              100.00

กวก.

40

คุณฐานันดร์  พิทักษ์วงศ์

              500.00

ผชช.11

41

คุณชนิตา  เหล็กสูงเนิน

              100.00

ผชช.11

42

คุณบุษรินทร์  ศรมณี

              100.00

กกป.

43

คุณพรเทพ ภูริพัฒน์

              100.00

ผช.ผวก.ปก.1

44

คุณสุนันทา  อัญชันวิต

              100.00

ผช.ผวก.ปก.1

45

คุณนลินี กาญจนมัย

              100.00

กปก.

46

คุณกฤตยาพร  ทัพภะทัต

              100.00

รผก.ปก.2

47

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

            4,530.00

 

 

รวม

          11,130.00