ยุทธศาสตร์ CSR กนอ. 2562

ยุทธศาสตร์ CSR กนอ. 2562 การเสริมแกร่งชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม

กนอ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทและภารกิจในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมทั้งตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะสังคมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ CSR กนอ. : การเสริมแกร่งชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 5 โครงการ เพื่อสอดรับนโบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้น "กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล" ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) ตามแผนงาน "งานนอกรั้วนิคมอุตสาหกรรม" เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ มีอาชีพ พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน