แผนปฏิบัติด้าน CSR 2561-2562

แผนปฏิบัติด้าน CSR 2561-2562

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CSRประจำปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทด้าน CSR 2560-2564 (ปรับปรุง ม.ค. 2560) เพื่อเป็นทิศทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย กนอ. ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินงาน ของ กนอ. อันได้แก่ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจน การรับผิดชอบดูแล พัฒนา คุณภาพขีวิตชุมชนโดยรอบนอคมอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน