เขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษในประเทศไทย

เขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษในประเทศไทย

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย (Special Economic Zone Development)

1. Border SEZs

•มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า/การลงทุน/การผลิตกับประเทศในภูมิภาค - ใช้ประโยชน์ AEC
•SEZ จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
•เน้นธุรกิจที่ใช้แรงงานจานวนมากใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบาน และธุรกิจด้าน โลจิสติกส์

2.Cluster-Based SEZs

•สาหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคต เช่นกิจการวัจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและใช้แรงงานน้อยเป็นต้น
•เชื่อมโยงกับผู้ผลิตต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะ หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น

3.EEC Eastern Economic Corridor

•การพัฒนาพื้นที่ EEC ครอบคลุมพืนที่ 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 13,266 ตร.กม. เพื่อรองรับ 10 อุตสากรรมเป้าหมาย (New Engine of Growth)