ข่าว

ข่าว

สัมมนา
สัมมนา
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กนอ. ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 63
สัมมนาโครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2563
การจัดสัมมนาการชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2563
สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ.