การจัดสัมมนาการชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2563