การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กนอ. ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 63