สัมมนาโครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2563