การสนับสนุนโรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม

1. ความเป็นมาของโครงการ

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานที่จัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ. รวมถึงปรับปรุงที่ดินเพื่อให้บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพาณิชยกรรม รวมถึงการดำเนินงานกับบุคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และ

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสดงผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของวงการอุตสาหกรรม รวมถึงปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

 

2. กรอบและแนวทางของความร่วมมือ

โดย กนอ. และ ส.อ.ท. ได้แสดงเจตจำนงในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้ต่อกันแล้วนั้น ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงร่วมมือตามกรอบและแนวทางของความร่วมมือในการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ดังนี้

  • ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  • ร่วมมือกันจัดทำคู่มือเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและคู่มือผู้ตรวจประเมิน
  • ร่วมกันพัฒนาและจัดให้มีที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมมือกันจัดทำระบบการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
  • ร่วมมือกันบริหารจัดการระบบการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

 

3. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของ กนอ.

          กนอ. จัดทำโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานนำร่อง เพื่อขอการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการสนับสนุนการเข้าให้คำปรึกษาและการทวนสอบให้กับโรงงานนำร่องที่มีความพร้อมและสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เศรษฐกิจอนาคต" กิจกรรม/โครงการฯ ของการ กนอ. ที่ผ่านมา

  • ปี 2560 มีการจัดทำโครงการ 1 นิคมอุตสาหกรรม 1 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผลการดำเนินงานมีโรงงานผ่านการรับรองการเป็น Eco Factory จำนวน 17 แห่ง
  • ปี 2561 มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลจึงจัดทำโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรอง ตั้งค่าเป้าหมายมีโรงงานนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 20 แห่ง 

 

4. ผลการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม มีจำนวน 86 แห่ง (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)