ขอรับฟังความคิดเห็น (EHIA)

กนอ. ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)


ในระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561

หนังสือเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ EHIA

หนังสือเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ EHIA (ดาวน์โหลด)

 

 

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ส่ง E-mail : safety.ieatmail@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เบอร์ติดต่อ 02 253 0561 ต่อ 6335

การรับฟังความคิดเห็นฯ EHIA

การรับฟังความคิดเห็นฯ EHIA (ดาวน์โหลด)

 

 

 

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ส่ง E-mail : safety.ieatmail@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เบอร์ติดต่อ 02 253 0561 ต่อ 6335

ร่างข้อบังคับ/ประกาศ กนอ. เกี่ยวกับ EHIA

ก) กรณีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง(EHIA) ซึ่งประกอบด้วยนิคมฯ ถลุงแร่เหล็ก และนิคมฯ ปิโตรเคมี

  • (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน พ.ศ.... (ดาวน์โหลด)
  • (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ…. (ดาวน์โหลด)

ข) กรณีโครงการหรือกิจการของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง(EHIA) ดังแสดงในตารางที่ ๑ (ดาวน์โหลด)

  • (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ดาวน์โหลด)

ค) กรณีกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน ที่เกี่ยวข้อง

  • (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่.../... เรื่อง การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (ดาวน์โหลด)

ง) กรณีอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

  • (ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่.../... กำหนดอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (ดาวน์โหลด)

 

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ส่ง E-mail : safety.ieatmail@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เบอร์ติดต่อ 02 253 0561 ต่อ 6335

แบบแสดงความคิดเห็นฯ EHIA

แบบแสดงความคิดเห็นฯ EHIA (ดาวน์โหลด)

 

 

 

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ส่ง E-mail : safety.ieatmail@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02 253 5880
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เบอร์ติดต่อ 02 253 0561 ต่อ 6335