Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ผลดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1-270701

กนอ. ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดย

ตรงกับประสิทธิผลของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดัง นั้น กนอ. จึงมุ่ง

สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจนปลูก

ฝัง

จิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ที่เกี่ยว ข้อง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ กนอ.  รวมถึงผู้
บริหารและพนักงานสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

 

 

>> การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2-270702

ด้วยความมุ่งมั่นของ กนอ.ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

(Knowledge Base Organization) และสร้างความตระหนัก

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กนอ.ได้มีการจัด

สัมมนาในเรื่องการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

เป็นประจำ

 

ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน
ประจำประเทศไทย (GTZ) และกลุ่มResponsible Care ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงสารเคมีเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันจันทร์ ที่31 ตุลาคม 2548 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารนครหลวงไทย บางปู จังหวัดสมุทรปราการโดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในการ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Base
Society) และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและลดการกีดกันทางการค้าต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

 

 

>> การเสริมสร้างพันธมิตรร่วม : การวางแผนเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

3-270703

กนอ.ได้กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดยได้จัดเตรียมบุคลากรและการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ในด้านต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบ

ด้วย แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ  แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ

และแผน

ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ  โดยมีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ตามแผนฉุกเฉินที่
กำหนดไว้  พร้อมทั้ง นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม และ  กนอ. สำนักงานใหญ่ 
ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากร
และมีการตรวจสอบ  บำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ตามแผนที่กำหนด
ไว้อย่างสม่ำเสมอ  และนำผลที่ได้จากการซ้อมไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

 

 

>> การจัดการด้านอาชีวอนามัย

4-270704

กนอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 ชุด ประจำสำนักงาน

งานใหญ่ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

คณะทำงานความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงาน

นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 15 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1

แห่ง เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย และพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

รวมทั้ง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย

ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นประจำทุกปี

             นอกจากนี้ กนอ. ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการ
“รักษ์สุขภาพ” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการส่ง
เสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การเดินเพื่อสุขภาพ  การเต้นแอโรบิค  และการจัดการ
แข่งขันกีฬา เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มีโครงการ “โรงงานสีขาว” เพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน/คนงานในโรง งานให้ห่าง
ไกลยาเสพติด

 

 

>> การบริหารความเสี่ยง และมาตรการคุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในนิคมอุตสาหกรรม(Study of Safety and Occupational Health Risk Management
and Control Measure in Industrial Estates Project)

 

5-270705

มาบ ตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรม

เอเซีย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานที่เกี่ยวข้อง

กับสารเคมีตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิ

โตรเคมี และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะต้องมี

การขนถ่ายสารเคมีต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้มีความเสี่ยง

ในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการขนส่ง

 

 

กน อ. มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้ดำเนิน โครงการบริหารความเสี่ยง

และมาตรการคุ้มครองด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรมนำร่อง :

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยได้ดำเนินการทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรม และระดับ

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับ

นิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม    ตลอดจนชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม   รวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้มีมาตร-

ฐานด้านความ ปลอดภัย  และอาชีวอนามัยตั้งแต่การออกแบบนิคมอุตสาหกรรม   ก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรม   จนกระทั่งเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ เพื่อกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้โรงงาน

อุตสาหกรรมบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย  และนำรูปแบบการบริหาร

จัดการไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   ตามหลักการแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ (Eco -

Industrial Estate) ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอุตสาหกรรม   และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม   รวมทั้ง

จะส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม   และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ลงทุน

ในนิคมอุตสาหกรรม

 
 
>> การบริหารศูนย์ป้องกันอุบัติภัยในนิคมอุตสาหกรรม
6-270706
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ป้อง
กันอุบัติภัยขึ้นโดยได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่/ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน อุปกรณ์
เครื่องมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นระบบติดต่อ
สื่อสารรวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี