Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพลังงาน

 


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน

1ieat p37

กนอ. มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการสร้างฐานการผลิต

ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นหลัก

การ “นิคมอุตสาหกรรมไทยใสสะอาด มาตรฐานสากล

เกื้อหนุนชุมชน” ดังนั้น กนอ. จึงมุ่งมั่นดำเนินงานการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลัง

งาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ตลอดจนยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรรลุเจตจำนงดังกล่าว

*** นโยบายสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย***

 กนอ.จะดำเนินการดังต่อไปนี้

-พัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และการกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

และท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ปฏิบัตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับข้อกำหนด และมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานอย่าเคร่งครัด

-พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อมและชุมชน ในระดับที่ยอมรับได้

-เน้น การป้องกัน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงระบบสาธารธูปโภค

สาธารณูปการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ที่มีปร

สิทธิภาพภายใต้แนวทาง Clean & Green อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรมและ

โรงงานอุตสาหกรรม

-มุ่งเสริมสร้างบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และสรรสร้างในคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน

ประสาน ความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม ชุมชน

และองค์กรต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

การบริหารจัด

การ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 

 

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน

2ieat p32

กนอ.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงานของนิคม

อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งโดยได้กำหนดแนวทางการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพลัง

งานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อกำกับและ

ควบคุมการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ดังต่อไปนี้

 
>> 1. ระยะพัฒนาโครงการ (Development Period)

3ieat p08

ในการพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กนอ.ได้

กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานด้วยความตระหนักในเรื่องเกี่ยว

กับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการยอมรับจากชุมชนโดยมี

การเตรียมการเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม

ทั้งมีมาตรการเพื่อแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.1 การเลือกพื้นที่ (Site Selection)
โดยมีการสำรวจและพิจารณาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล่้อมเบื้องต้นดังนี้
- สภาพภูมิประเทศทั่วไป
- แหล่งรองรับน้ำทิ้ง / แหล่งน้ำใช้
- คุณภาพอากาศและระดับเสียง
- ชุมชนบริเวณใกล้เคีัยงโครงการ

1.2 การจัดทำแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- โรงงานที่มีน้ำเสียประเภทเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกัน
- โรงงานที่ไม่มีมลภาวะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม หรือติดกับชุมชน
- กำหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบด้านกลิ่น / อากาศ โดยคำนึงเรื่องทิศทางลม
- จัดให้มีระบบกำจัดของเสียอยู่ส่วนในของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
- นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
- กำหนดพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
- กำหนดให้มีพื้นที่แนวกันชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
- คำนึงถึงด้านภูมิสถาปัตย์ / ความเป็นเอกลักษณ์กลมกลืนกับท้องถิ่น (Unique)

1.3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ทำการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการเพื่อกำหนด มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ

ดำเนินการ

1.4 การออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ในการออกแบบรายละเอียดโครงการ

กนอ. ได้กำหนดให้ โครงการนำข้อมูลจากการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และ

รายงาน EIA มาใช้ประกอบในการออกแบบ และก่อสร้างระบบผ้องกันมลพิษที่ได้มาตรฐาน

ประกอบด้วย
- ระบบท่อรวมน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ระบบบริหารจัดการมูลผอลและกากอุตสาหกรรม

 
>> 2. ระยะก่อสร้างโครงการ (Construction Period)

4ieat p39

กนอ. กำกับและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตร

ฐานการออกแบบที่เสนอไว้รวมทั้งดำเนินการตามมาตร

การลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด

ล้อมระหว่างการก่อสร้าง ตามรายงาน EIA

 
>> 3. ระยะดำเนินการ (Opeartion Period)

5ieat p38

-กำกับและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานให้ดำ

เนินการตามกฎหมายและจ้อกำหนดต่างๆ ทั้งในสภาวะ

ปกติ และในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งในกรณีที่มีการร้อง

เรียน
- ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคม

อุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอได้แก่

คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและกากอุตสาหกรรม

ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด

ล้อมรวมทั้งกรณี ภาวะฉุกเฉินและมีการร้องเรียน

- ฟื้นฟู / แก้ไข และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามีัย และพลังงาน ให้ได้

มาตรฐานสากล โดยการนำระบบ ISO 14001 และ มอก.18000 ตลอดจนแนวคิดด้านเทคโนโลยี

สะอาด (Clean Technology) มาประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่าง ประหยัดเท่าที่จำเป็น

พร้อมทั้งรณรงค์การใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์

นอก จากแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงา

ดังกล่าว กนอ. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ กนอ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย

เน้นบทบาท กนอ. ในฐานะผู้กำกับดูแล (Regulator) และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในฐานะผู้

ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้่

การร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรร
ให้ เอกชนลงทุนพัฒนาในที่ดินของตนเอง และ กนอ. เป็นผู้กำกับดูแลการก่อสร้าง และระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และพลังงาน ในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

ทำสํญญาให้เอกชนเช่าดำเนินการ
กนอ. ทำสัญญาให้เอกชนเช่าดำเนินการ โดยเอกชนลงทุนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ นอกเหนือจาก

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ กนอ. มีอยู่

การให้สิทธิการดำเนินงานแก่ภาคเอกชน
กน อ. ทำสัญญาให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยให้เอกชนได้

รับผลประโยชน์ตอบแทน เป็นส่วนแบ่งจากรายได้ค่าบริการภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.

การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
กนอ. ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ เพื่อให้บริการแก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ