การคัดเลือกบริษัทประกันภัยประเภทความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหาร กนอ.

การคัดเลือกบริษัทประกันภัยประเภทความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหาร กนอ.

ตามที่ กนอ.ได้มีประกาศ กนอ. ที่ 93/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัยประเภทความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหาร กนอ. โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ยื่นข้อเสนอ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ สิ้นสุดลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. (วันทำการ) ณ กองการประชุม ฝ่ายบริหาร

Download