การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านทาง web mobile และ web application เพื่อให้ผู้บริหหาร อก.และผู้รับบริการทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่ทุกช่วงเวลา โดยข้อมูลสารสนเทศที่นำเผยแพร่ ประกอบด้วย

1. การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web on mobile

1.1 http://indexes.oie.go.th เป็นข้อมูลสรุปภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย สถิติอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งมีการปรบปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำทุกเดือน

1.2 http://iiuapp.azurewebsits.net เป็นข้อมูลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดตามเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนล่าสุดทั้งในภาพรวมและแยกตามรายสาขาอุตสาหกรรม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนล่าสุด และฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web application ของ สศอ. ดาวน์โหลด web application ชื่อ OIE ทาง Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOs ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การแจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญของ สศอ. และดัชนีอุตสาหกรรมไทย