โครงการสินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม

โครงการสินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการสินเชื่อ Factoring เสริมแกร่ง คู่ค้าการนิคมอุตสาหกรรม วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้การค้า ซึ่งมีสถานประกอบการ หรือ สาขาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม