สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรการอบรม “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 6

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรการอบรม “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 6

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งหลักสูตรการอบรม “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ โดยเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม