สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ