ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด

กระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด ที่แต่ละฝ่ายถืออยู่ โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา และมีกำหนดการจำหน่ายซองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่สันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม