นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ :     

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและขาดเสถียรภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่สำคัญ ตลอดจน มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนำยางพาราไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับใช้ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ :

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และ 3 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนาดพื้นที่ 1,218 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ Premium Zone เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพาราโดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ (Clean Industry) จำนวน 20 แปลง (438 ไร่) และพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลาย จำนวน 77 แปลง (779 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่านิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จะสามารถเปิดดำเนินการได้ ภายในปี พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน :

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ที่ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ผลิตยางพาราหลักของประเทศ โดยมีผลผลิตกว่าร้อยละ 70 ของทั้งประเทศ แต่ยังเพียบพร้อมไปด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและการบริโภคในประเทศ อีกทั้ง ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ยังมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดผังพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารจัดการที่รองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จะมีความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City

ข้อมูลทั่วไป

 
 
 

พลังประชารัฐ

โรงงานมาตรฐาน (Standard Factory) สานพลังประชารัฐ

กนอ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูป ภายในพื้นที่ระยะที่ 3 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ขนาดเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งจะเป็น Model ต้นแบบการส่งเสริมการแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ที่สูงขึ้น เป็นมินิคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำและปลายน้ำ และต้นแบบการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศ และเพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำและปลายน้ำ ตามยุทธศาสตร์พลังประชารัฐของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ ได้แก่ กนอ. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโรงงานมาตรฐานให้เช่า (2) ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำและปลายน้ำ และ (3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็น supplier ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs แบบโรงงานมีให้เลือก 3 แบบ ตามขนาดพื้นที่โรงงาน พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 10,750 ตรม. รายละเอียดดังนี้

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ณ เดือน พฤศจิกายน 2561

 

รูปภาพ
สถาบันเครือข่าย