เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสิ้น 10 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกดำเนินการในปี 2558 จำนวน 6 พื้นที่ และระยะที่สองดำเนินการในปี 2559 จำนวน 4 พื้นที่ โดยมีที่ตั้งขอบเขตและจำนวนพื้นที่สรุปได้ดังนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก

ลำดับที่

จังหวัด

พื้นที่

เนื้อที่

1

ตาก

อ.แม่สอด, อ.พบพระ, และ อ.แม่ระมาด (14 ตำบล)

1,419 ตร.กม. (886,847 ไร่)

2

สงขลา

อ.สะเดา (4 ตำบล)

552.3 ตร.กม.

(345,187 ไร่)

3

มุกดาหาร

อ.เมือง, อ.หว้านใหญ่, อ.ดอนตาล (11 ตำบล)

578.5 ตร.กม.

(361,542 ไร่)

4

สระแก้ว

อ.อรัญประเทศ, อ.วัฒนานคร (3 ตำบล)

332 ตร.กม.

(207,500 ไร่)

5

ตราด

อ.คลองใหญ่ (3 ตำบล)

50.2 ตร.กม.

(31,375 ไร่)

6

หนองคาย

อ.เมือง, อ.สระใคร (13 ตำบล)

473.67 ตร.กม.

(296,042 ไร่)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สอง

7

นราธิวาส

อ.สุไหงโกลก, อ.ตากใบ, อ.แว้ง, อ.ยี่งอ, อ.เมือง (5 ตำบล)

235.17 ตร.กม.

(146,995.62 ไร่)

8

เชียงราย

อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ (21 ตำบล)

1,526.63 ตร.กม.

(952,266.46 ไร่)

9

นครพนม

อ.เมือง, อ.ท่าอุเทน (13 ตำบล)

794.79 ตร.กม.

(495,743.75 ไร่)

10

กาญจนบุรี

อ.เมือง (2 ตำบล)

260.79 ตร.กม.

(162,993.75 ไร่)

ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) และมีศักยภาพ โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องชี้นำในการพัฒนา (Infrastructure Led concept) ควบคู่กับการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยการให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 กลยุทธ์การดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย

1) สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนสำหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

2) สนับสนุน SMEs ไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

3) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

วิธีดำเนินการ

ปี 2558 กนอ. ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 5 พื้นที่ (ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว) โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งในมิติกายภาพ (การจัดผังพื้นที่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) มิติการเงิน (การลงทุน ผลตอบแทน) มิติการจัดการ (รูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการ) มิติการตลาด (การสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐและลูกค้า การรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระดับทุติยภูมิ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้

1) การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2) การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สภาพข้อเท็จจริงทุกด้านของศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดทั้งหมดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

3) การกำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

4) การกำหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรม การออกแบบนิคมอุตสาหกรรม ผังการใช้ที่ดิน

5) การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์

6) การจัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจของทั้ง 5 พื้นที่

การขอใช้พื้นที่ : โดยเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์

ปี 2559 ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (EIA)  การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ปี 2560 เริ่มพัฒนาโครงการ

ที่ตั้งโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ที่ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ มีดังนี้

ลำดับที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

ที่ตั้ง

เนื้อที่(ไร่)

ที่ดินในความครอบครอง

1

ตาก

ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

862-2-83

กรมธนารักษ์

2

สงขลา

ต.สำนักขาม อ.สะเดา

1,121.53

กรมธนารักษ์

3

มุกดาหาร

ต.คำอาฮวน อ.เมือง

1,084.64

กรมธนารักษ์

4

สระแก้ว

ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ

660.56

กรมธนารักษ์

5

ตราด

ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่

888.68

กรมธนารักษ์

 ประเภทอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กิจการเป้าหมายของแต่ละพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีดังนี้

Link ที่เกี่ยวข้อง 

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

- กนอ. ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเชิงลึก การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา (Master Plan) และการจัดทำแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) เสร็จแล้วและได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ สศช. ผ่าน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาโครงการแล้ว

- กนอ. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 660 ไร่ กับกรมธนารักษ์แล้วเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเช่ากับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

- ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว 

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาการลงทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

- ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการนิคมฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วในปี 2562

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
สถาบันเครือข่าย