นิคมฯ สงขลา

มาตรการส่งเสริม

อัตราค่าเช่าและขนาดแปลงที่ดิน
สถาบันเครือข่าย