2.1 การขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมฯ

รายละเอียด
1. การตรวจสอบกับกฎหมายอื่นในเบื้องต้น
1.1 กฎหมายผังเมือง: เพื่อตรวจสอบว่าการประกอบกิจการที่ขออนุญาตนั้นไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง
1.2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม: ตรวจสอบว่าการประกอบกิจการที่ขออนุญาตนั้นจำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
• พิจารณาประเภทการประกอบกิจการกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ นั้นๆ ว่าเป็นอุตสาหกรรมห้ามตั้ง หรือไม่
• พิจารณาความต้องการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และตรวจสอบว่า กนอ. หรือผู้ร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสามารถจัดเตรียมให้ได้ ซึ่งจะต้องอยู่ในหลักการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเข้ามาใช้พื้นที่) ซึ่งถ้าผู้ประกอบการมีความต้องการใช้สาธารณูปโภคเกินกว่าที่กำหนด จะต้องมีหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รับรองว่าสามารถรองรับความต้องการใช้สาธารณูปโภคของผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ได้อย่างเพียงพอ
1.3 กฎหมายกระทรวงพาณิชย์: เพื่อพิจารณารายละเอียดวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ จะต้องครอบคลุมประเภทการประกอบกิจการที่ขออนุญาต
2. การตรวจสอบกับหลักเกณฑ์ของ กนอ.
เพื่อพิจารณาแปลงที่ดินและเนื้อที่ให้ถูกต้องตามผังแม่บท (Master Plan) กรณีเนื้อที่เปลี่ยนแปลงให้ยึดถือตามโฉนดที่ดินแปลง
3. เกณฑ์ในการพิจารณาการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
• การขออนุญาตใช้ที่ดิน ให้ใช้ผังแม่บทในการพิจารณาอนุญาต
• กรณีเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมตั้งขึ้นใหม่ และขั้นตอนการจัดสรรยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อมีผู้ประกอบการยื่นคำขอใช้ที่ดินเข้ามา ผู้พัฒนานิคมฯ ต้องชี้แจงและยืนยันการดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคว่าแล้วเสร็จเมื่อใด ทั้งนี้ แผนงานต้องแล้วเสร็จก่อนที่ผู้ประกอบการจะแจ้งเริ่มประกอบกิจการ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการรับทราบว่า กนอ. จะรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการ ต่อเมื่อระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการจะต้องแล้วเสร็จก่อน ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง การก่อสร้างถนนที่เข้าถึงแปลงที่ดิน เป็นต้น
• พิจารณาความต้องการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่รองรับ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นต้น
• พิจารณาประเภทการประกอบกิจการให้ตรงตามผังแม่บท เช่น
o เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบกิจการอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ
o เขตประกอบการเสรี ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจำเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พิจารณามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดขึ้นได้จากการประกอบกิจการ โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิต เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต เช่น
o โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น คือ โรงงานที่ในการผลิตมีการใช้น้ำ สารเคมี หรือก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ เป็นต้น
o โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดอากาศ คือ โรงงานที่ในการผลิต มีกลิ่น ฝุ่นละออง หรือก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
• พิจารณาการประกอบกิจการกับพื้นที่รอบข้างต้องไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน เช่น ด้านสารเคมีและอาหารจะต้องไม่อยู่ติดกัน เป็นต้น
• พิจารณาการประกอบกิจการของบริษัท ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น
o การประกอบกิจการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพรถยนต์ หรือรถต่างๆ ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
o การประกอบกิจการเกี่ยวกับคลังสินค้า โรงพักสินค้า ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และให้ระบุประเภทการประกอบกิจการเฉพาะที่จะประกอบกิจการจริง
• การประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป ให้ระบุประเภทและชนิดของสินค้าให้ชัดเจน
• พิจารณารายละเอียดของการประกอบกิจการและรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และอยู่ภายใต้รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
แสดงขั้นตอนการดำเนินการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
2 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
3 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
4 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
5 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
6 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
7 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550
8 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
10 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
11 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
12 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
13 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
14 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553
16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่โรงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
19 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
20 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2557)
21 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557)
22 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
23 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
24 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
25 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
26 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
27 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
28 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
29 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
30 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
31 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
32 ประกาศการนิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 10 /2549 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการในการอนุญาตต่าง ๆ สำหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
33 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 94 2559 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการอนุมัติอนุญาตในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Permission & Privilege (e-PP))
34 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนับระยะเวลาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
35 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
36 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
37 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
38 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
39 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
40 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2553) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
41 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2553) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
42 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
43 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
44 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2555
45 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
46 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
47 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
48 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
49 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
50 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
51 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2551
52 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552
53 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนให้ตัวการ ซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2552
54 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2548
55 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
56 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. 2543
57 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2550
58 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยการครอบครอง พ.ศ. 2551
59 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549
60 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว และนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547
61 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2547
62 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในส่วนของบุคคลต่างด้าว พ.ศ. 2538
63 ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
64 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46 /2556 เรื่อง การยกเว้นค่าบริการในการต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อฟอร์ม แบบฟอร์ม
1 คำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/1)
2 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2)
3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ) พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องระบุถึงการประกอบกิจการที่จะขอในนิคมอุตสาหกรรม
4 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
5 แผนผังแสดงเลขที่แปลงที่ดินตามผังแม่บทที่แสดงเลขที่แปลงที่ดิน
6 กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑ์
7 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงการมีสิทธิเข้าใช้ที่ดิน
8 หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจ)
9 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA/EHIA/IEE (ถ้าเข้าข่าย
10 มาตรการจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
11 บันทึกความเห็นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีเข้าข่ายประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101, 105, 106)
12 หนังสือยืนยันการรับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทางกฎหมายรวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีการโอนกิจการตามรายงาน EIA/EHIA/IEE)
13 หนังสือยืนยันความสามารถในการรองรับสาธารณูปโภค (กรณีใช้สาธารณูปโภคเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในรายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรม)