2.4.1.2 เนื้อหาการออกแบบอาคาร

รายละเอียด
ในการออกแบบอาคารโรงงานต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยภายในพระราชบัญญัติได้กำหนดรายละเอียดในการจัดทำระบบต่างๆในอาคาร ได้แก่
• ระบบระบายอากาศ
• ระบบไฟฟ้า
• ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
• ระบบป้องกันเพลิงไหม้
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• การระบายน้ำทิ้ง
• ระบบประปา
• ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
• ระบบลิฟต์
• ลักษณะและขนาดของที่จอดรถ
• ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
• ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
• การติดตั้งวัสดุภายในอาคารต้องไม่เป็นวัสดุติดไฟ
• การกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารให้คำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีความเสถียรภาพต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อป้องกันการวิบัติแบบสิ้นเชิง
• การออกแบบห้องน้ำและห้องส้วม
รายละเอียด
ในการออกแบบอาคารโรงงานต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยภายในพระราชบัญญัติได้กำหนดรายละเอียดในการจัดทำระบบต่างๆในอาคาร ได้แก่
• ระบบระบายอากาศ
• ระบบไฟฟ้า
• ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
• ระบบป้องกันเพลิงไหม้
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• การระบายน้ำทิ้ง
• ระบบประปา
• ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
• ระบบลิฟต์
• ลักษณะและขนาดของที่จอดรถ
• ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
• ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
• การติดตั้งวัสดุภายในอาคารต้องไม่เป็นวัสดุติดไฟ
• การกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารให้คำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีความเสถียรภาพต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพื่อป้องกันการวิบัติแบบสิ้นเชิง
• การออกแบบห้องน้ำและห้องส้วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
2 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
3 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
4 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
5 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
7 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
8 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
19 กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
21 กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
23 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103 /2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อฟอร์ม แบบฟอร์ม