2.4 การขอ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงาน

รายละเอียด
การขอก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหลังจากที่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมโดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบกิจการต้องเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องภาย ตัวอย่างเช่น
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543
• พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
2.4.1.1 ความหมายของอาคาร
2.4.1.2 การออกแบบอาคาร
2.4.2 การขอสร้างอาคารโรงงานแบบ กนอ. 02/1
2.4.3 การขอสร้างอาคารโรงงานแบบ กนอ. 02/3
รายละเอียด
การขอก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหลังจากที่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมโดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบกิจการต้องเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องภาย ตัวอย่างเช่น
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543
• พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
2.4.1.1 ความหมายของอาคาร
2.4.1.2 การออกแบบอาคาร
2.4.2 การขอสร้างอาคารโรงงานแบบ กนอ. 02/1
2.4.3 การขอสร้างอาคารโรงงานแบบ กนอ. 02/3
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อฟอร์ม แบบฟอร์ม