2.8 การทดลองเดินเครื่องจักร

รายละเอียด
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มีความประสงค์และพร้อมจะทดลองเดินเครื่องจักร โดยต้องเป็นการแจ้งขอทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนวันเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรจริงไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ระยะเวลาในการทดลองเดินเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 60 วัน
4. ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เป็นประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่กำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเครื่องจักร พ.ศ. 2553 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 6 ของกฎกระทรวงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จก่อนการแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร
หมายเหตุ
• กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
• พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
• ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
• ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
แสดงขั้นตอนการดำเนินการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเครื่องจักร พ.ศ 2553
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อฟอร์ม แบบฟอร์ม
1 แบบแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต หรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า ห้ามถ่ายสำเนาลายมือชื่อ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เป็นแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีนิติบุคคล เอกสารออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
3 บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีนิติบุคคล ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท โดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
4 บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้ขออนุญาต (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
5 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
6 บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
7 บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
8 บัตรประชาชนของพยาน 2 คน (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
9 แผนการดำเนินงาน ที่มีระยะเวลาของการทดลองเดินเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่เสร้จสิ้นมีจำนวนไม่เกิน 60 วัน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
10 รายละเอียดขั้นตอนการควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
11 แบบบันทึกผลการทดลองเดินเครื่องจักร (ฉบับจริง 1 ฉบับ) ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด