2.9 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ

รายละเอียด
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แล้วเสร็จหรือพร้อมจะประกอบกิจการ การแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการ (กนอ.03/1)
2. การพิจารณาคำขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการตรวจโรงงาน ซึ่งต้องมีการนัดหมายความพร้อมระหว่างเจ้าหน้าที่ กนอ. และผู้ประกอบกิจการ
3.กรณีโรงงานเข้าข่ายต้องดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ขอให้โรงงานนำเสนอการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงาน EIA/EHIA ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงงานด้วย
ขั้นตอนระยะเวลาเวลาพิจารณา
1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระยะเวลาในการพิจารณาตามคู่มือฉบับนี้เป็นการพิจารณาสำหรับกรณีปกติทั่วไป โปรดดูกรณียกเว้นในหมายเหตุด้านล่างคู่มือ
2. ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
แสดงขั้นตอนการดำเนินการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อกฎหมาย กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
2 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
3 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
4 พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
5 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
6 พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
7 กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
8 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
9 กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
10 ประกาศการนิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 10 /2549 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการในการอนุญาตต่าง ๆ สำหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
11 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103 /2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
12 ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
13 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2555
14 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
15 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
16 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
17 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
18 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
19 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551
20 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551
21 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
23 ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
24 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายชื่อฟอร์ม แบบฟอร์ม
1 คำขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการ (กนอ.03/1)
2 สำเนาทะเบียนบ้านของโรงงาน
3 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ใช้สำหรับกรณีนิติบุคคล) พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการ และมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองฯ หรือผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
4 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองฯ หรือผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
5 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา Passport ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
6 ข้อมูลทั่วไป ทุน บุคลากร และการปฏิบัติงาน/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
7 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
8 มาตรการจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
9 แบบแปลน แผนผัง การติดตั้งเครื่องจักร และวิศวกรผู้รับผิดชอบ
10 แบบแปลน รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมโรงงาน
11 รายงานข้อมูลการตรวจสอบและการทดสอบความปลอดภัย (สำเนา 3 ชุด) กรณีโรงงานมีหม้อไอน้ำ/Hot Oil/ภาชนะรับแรงดัน/ปั้นจั่น เป็นต้น
12 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ (ถ้าเข้าข่าย) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณี ประเภทกิจการโรงงานเข้าข่ายตามประกาศประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
13 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA/EHIA (ถ้าเข้าข่าย)
14 เอกสารการทดลองเดินเครื่องจักร (ฉบับจริง 3 ชุด)
15 ผลการตรวจวัดมลภาวะ (ฉบับจริง 3 ชุด) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง/อากาศ (ช่วงทดลองเดินเครื่องจักร)
16 บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีนิติบุคคล ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท โดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
17 บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้ขออนุญาต (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
18 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
19 บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
20 ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
21 บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
22 ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ
23 บัตรประชาชนของพยาน 2 คน (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีมีการมอบอำนาจ