ศูนย์เผยแพร่พัฒนาบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center)

ศูนย์เผยแพร่พัฒนาบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center)

กนอ. ได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่พัฒนาและบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมแผนบริหารจัดการและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สำหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ องค์กร เอกชน รวมทั้ง ชุมชน ได้มีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นอกจากนี้ ยังเป็น Landmark ให้ท้องถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวอุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในปี 2557 กนอ. ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบ Eco Center จากต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบโครงเรื่อง (Story Line) รวมทั้งองค์ประกอบโครงการฯ และออกแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design)  และดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของ อาคาร Eco Center สำหรับพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เข้าสู่ ศูนย์เผยแพร่พัฒนาบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center)