สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

ข้อมูลสถานภาพการลงทุนรวม

สถานภาพการลงทุน ณ กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4/2561)

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม(ผังแม่บท)

165,400 ไร่
พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/เช่า 20,311 ไร่
จำนวนผู้ใช้ที่ดิน 5,122 โรงงาน
จำนวนแรงงาน 464,667 คน
มูลค่าเงินลงทุน (สะสม) 2,977,973 ล้านล้านบาท

ข้อมูล ณ กันยายน 2561

 
สถาบันเครือข่าย