คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
19
06.2567
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

14
0
Icon
19
06.2567
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

6
0
Icon
19
06.2567
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

กนอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

10
0
Icon
18
06.2567
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สายงานบริหาร กพด.ฝพส. ร่วมกับ กพบ. ฝทบ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567ภายใต้สถาบัน กนอ.

9
0
Icon
18
06.2567
การดำเนินโครงการ “ยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม ในสายงาน ปก.2 ประจำปี 2567”

การดำเนินโครงการ “ยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของนิคมอุตสาหกรรม ในสายงาน ปก.2 ประจำปี 2567”

3
0
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
25
04.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
20
06.2567
มาใหม่
Icon
1.1 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 284 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง งานจ้างออกแบบปรับปรุง อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (๑๐๑) และอาคารสัมมนา (๑๐๒) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20
06.2567
มาใหม่
Icon
รายละเอียดแนบท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 84 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 326 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง จ้างบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในเขตอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้ โครงการจ้างบริหารจัดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางทะเล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะเวลา 3 ปี
17
06.2567
มาใหม่
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 440 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
13
06.2567
Icon
EPSON117.PDF
ขนาดไฟล์ 423 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MTP Port Net)
12
06.2567
Icon
เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 95 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
เผยแพร่แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 312 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของ กนอ. สำหรับดำเนินธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการผู้ประกอบการ
04
06.2567
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 4 มิ.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 450 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ลอกรื้อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ภายในพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
13
06.2567
Icon
8.เอกสารแนบท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
7.แบบรูปรายการก่อสร้างฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
6.ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 852 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 303 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.BOQ.pdf
ขนาดไฟล์ 238 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3. TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2. เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 367 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. ประกาศ 180-67.pdf
ขนาดไฟล์ 395 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือฯ อาคารเช็คโพส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
06.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด (ครุภัณฑ์และกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง)) ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
08
06.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด (ปั้นจั่นหน้าท่า 2 คัน พร้อมระบบและอุปกรณ์) ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
08
06.2567
Icon
ประกาศ-กนอ-077-2567 (แก้ไข).pdf
ขนาดไฟล์ 775 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุใช้แล้ว โดยวิธีขายทอดตลาด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
07
06.2567
Icon
ประกาศ กนอ. 069-2567 ขายทอดตลาด สนพ..pdf
ขนาดไฟล์ 585 KB ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
06
06.2567
Icon
5.เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 568 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 382 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 11 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2. เอกสารประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 356 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1. ประกาศฯ 074-67.pdf
ขนาดไฟล์ 393 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจวัดค่าสารเบนซีนและสาร 1,3-บิวทาไดอีนในบรรยากาศ ด้วยวิธีการเฝ้าระวังแนวเขตรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดตามหลักการตรวจวัดด้วย US EPA Method 325 A/B ประจำปีงบประมาณ 2567
21
06.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 389 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปลูกป่าชายเลน (Mangrove Forest) เพื่อประเมินความ หลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน (Biodiversity Assessment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
06.2567
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 360 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก (Proactive marketing in Industrail Estates and Industrail Port) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
06.2567
Icon
TOR Proactive SIGNED-1-24.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
MIDPRICE Proactive SIGNED-25.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
8.เอกสารแนบท้ายประกวดราคางานจ้าง - จริง.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
7.IEAT _ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 928 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก
04
06.2567
Icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 154 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
05
06.2567
Icon
ประกาศยกเลิกฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 351 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน สทร. (แผนงาน Eco Efficiency) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
29
05.2567
Icon
ประกาศยกเลิกฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 58 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายโอนจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (DMS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
06.2567
มาใหม่
Icon
4.1 ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 151 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
05.2567
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ (ดีเซล) นั่งอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
28
05.2567
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร Rebrand การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17
06.2567
มาใหม่
Icon
2. ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 158 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก
13
06.2567
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก
13
06.2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
06
06.2566
Icon
จัดซื้อประจำเดือน พ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือฯ อาคารเช็คโพส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
06.2567
Icon
บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 271 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของ กนอ. สำหรับดำเนินธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก
07
06.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 853 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุง e-PP รวมถึง Open Data และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อยกระดับ TSC ประจำปีงบประมาณ 2567
15
05.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 616 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2568) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีคัดเลือก
13
03.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 946 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงงานเครือข่ายสนับสนุนการลดก๊าซเรือน กระจกของ กนอ. (Carbon Camp) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
20
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 344 KB ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
02.2567
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 503 KB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้าง จ้างบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในเขตอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้ โครงการจ้างบริหารจัดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางทะเล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21
06.2567
มาใหม่
Icon
05 (ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 342 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 453 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชากร ECO Innovation Forum 2024 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
06.2567
Icon
05 (ร่าง) เอกสารประกาศเชิญชวน Eco Forum 24.pdf
ขนาดไฟล์ 329 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา Eco Forum 24.pdf
ขนาดไฟล์ 428 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
00 tor.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก (Proactive marketing in Industrail Estates and Industrail Port) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31
05.2567
Icon
TOR Proactive SIGNED-1-24.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
MIDPRICE Proactive SIGNED-25.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.ร่าง เอกสารประกวดราคางานจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 396 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ร่าง ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 285 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) จ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ กนอ. ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09
05.2567
Icon
5. ร่างเอกสารประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4. ร่างประกาศ กสอ..pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง สื่อออนไลน์ เซ็นต์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 249 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สื่อออนไลน์ เซ้ตน์ 2 คน.pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานรางระบายน้ำ งานป้องกันดินถล่ม และงานซ่อมแซมถนนหลังอาคารระบบประปา นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สนข.สด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
04.2567
Icon
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 155 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 230 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร.4.pdf
ขนาดไฟล์ 231 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
5.ร่าง เอกสารประกวดราคา สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ร่างประกาศ สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
BOQ.pdf
ขนาดไฟล์ 111 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
งานรางระบายน้ำ สะเดา (สมบูรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 72 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง (แบบ บก.๐๑) new.pdf
ขนาดไฟล์ 96 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR สนข..pdf
ขนาดไฟล์ 9 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบบน้ำดิบและระบบน้ำประปาสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04
04.2567
Icon
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 103 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 221 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ปร4.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบ บก.01.pdf
ขนาดไฟล์ 967 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
แบบท่อน้ำดิบ.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR ก่อสร้างวางท่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
23
04.2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

คลังความรู้ออนไลน์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)