กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทญี่ปุ่น

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทญี่ปุ่น

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทญี่ปุ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชักจูงนักลงทุนญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย   2 ตุลาคม 2561