ประกาศ กนอ. ที่ 101/2561 เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศ กนอ. ที่ 101/2561 เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย