logo

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2559

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)


สิ่งที่ได้รับจากการประเมิน ITA

1. เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร
3. จนท.ของหน่วยงานให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณเพิ่มมากขึ้น

การวิจัยจากแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

Evidenc-based: EBIT เป็นแบบสำรวจที่ประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องดำเนินการตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ดำเนินการประเมิน ตามข้อคำถามนั้นๆ โดยมีดัชนีที่เกี่ยวข้อง 2 ดัชนี คือ
- ดัชนีวัดความโปร่งใส (Transparency Index)
- ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

(Transparency Index)

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)