logo

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2559

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2559


กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

4.1 แผนการดำเนินการ
ขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ จะขึ้นอยู่กับแผนการดําเนินการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมินฯ จะมีรายละเอียดโดยประมาณ ดังนี้

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ดังนี้
4.2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินการสํารวจและประเมินผล ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4.2.2 ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลว่าจ้างให้ดําเนินการสํารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
4.2.3 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน หมายถึง หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

4.3 ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
4.3.1 ก่อนการประเมิน
(1) กําหนดผู้ประสานงานของหน่วยงานและเข้าร่วมการประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(2) จัดเตรียมและส่งมอบรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน สําหรับการเก็บข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างสํารวจ ข้อมูลกําหนด หรือข้อมูลที่จําเป็นอื่นๆ ในการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดการจัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
(2.1) ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สําหรับใช้ในการประเมิน ตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยระบุชื่อ–นามสกุล สังกัด ตําแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail
(2.2) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน สําหรับ ใช้ในการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็น External หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดของ ประชาชน บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็น ผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของหน่วยงานที่เข้ารับ การประเมิน โดยระบุ ชื่อ–นามสกุล ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ทํางาน ตําแหน่ง ระดับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทํางาน/มือถือ) และ E–mail
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประสานงานของหน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมิน ในการขอข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อนําไปคัดเลือกและกําหนดเป็น กลุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ ในการสํารวจและเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal และแบบสํารวจความคิดเห็น External ต่อไป

4.3.2 ระหว่างการประเมิน
(1) ตอบคําถามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence–Based) พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบ (1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน) และจัดส่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
(2) พิจารณาคะแนนเบื้องต้นตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) หากประสงค์จะอุทธรณ์คะแนน ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ ที่ปรึกษา โดยการจัดส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมหรือเอกสาร/หลักฐานใหม่เท่านั้น ภายในระยะเวลา 15 วัน หรือตามที่ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษากําหนด หากพ้นกําหนด จะถือว่าได้ยืนยันผลการประเมินตามที่แจ้ง รายละเอียดแบบฟอร์มการขออุทธรณ์

กรณีที่ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบแล้ว แต่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินไม่เห็นด้วย กับผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา ให้หน่วยงานที่เข้ารับ การประเมินแจ้งประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ ที่ปรึกษาภายในระยะเวลา 15 วัน หรือตามที่ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษากําหนด โดยผู้รับจ้าง สํารวจข้อมูล/ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล เพื่อส่งผลการอุทธรณ์ พร้อมเอกสาร/หลักฐาน และประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา อุทธรณ์ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป

4.3.3 หลังการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทาง ในการปรับปรุงหรือพัฒนําในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินควรนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมี ข้อเสนอแนะเบื้องต้นสําหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน นําไปปรับใช้เป็นแนวทาง ในการนําผลการประประเมินฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) ศึกษารายละเอียดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละดัชนีและตัวชี้วัดให้เกิดความเข้าใจ
(2) ประเมินวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน
(3) กําหนดหัวข้อและประเด็นที่หน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
(4) กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการปรับปรุงซึ่งอาจเป็นกลุ่มภารกิจสํานัก หน่วยงานภายในหรือระบบการทํางานที่จะต้องพัฒนําและจัดทําขึ้นเพิ่มเติม
(5) วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น นโยบาย ผู้บริหาร งบประมาณ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สภาพสังคม วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
(6) ศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนําหน่วยงานในเรื่องคุณธรรม และความโปร่งใส ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ
(7) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆตามรายงานผล การประเมินฯ เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ หรือแนวทางตามหลักวิชาการและทฤษฎี บริหารองค์กร
(8) ประมวลผลการวิเคราะห์ต่างๆข้างต้นและกําหนดวัตถุประสงค์หลัก ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
(9) จัดทําโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
(10) ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

4.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนการประเมินฯ ของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการประเมินผล ผู้รับจ้างสํารวจข้อมูลฯ หรือที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เข้ารับ การประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้