logo

หมวดหมู่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอฯ
  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภททำงาน
  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทผู้เชียวชาญ
  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทลงทุน
  • เอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทมนุษยธรรม
 คำแนะนำและแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอ
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

 งานทะเบียนคนต่างด้าว

 การขออยู่ต่อ

 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่

 การเปลี่ยนตราประทับ

 บริการอื่นๆ

พระราชบัญญัติ

อื่นๆ