logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

เอกสาร Power Point โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ในระดับภูิมภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


เอกสารดาวน์โหลด

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.

โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย

โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

โดย นางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์ สำนักงบประมาณ

โดย นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท.

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5