logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559


ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (นายธิติ เมฆวณิชย์) มอบหมายให้นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับสายงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 300 คน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร