logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559


ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ(นายธิติ เมฆวณิชย์) มอบหมายให้นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโครงการเขตสุจริต) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ม.กรุงเทพธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (ถนนสุวรรณศร) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี