logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ให้กับ ผู้บริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของโรงงานยาสูบ


เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ให้กับ ผู้บริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของโรงงานยาสูบ


ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ (ITA)” ให้กับผู้บริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของโรงงานยาสูบ ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” และ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ฝ่ายการแพทย์