logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

การประชุมชี้แจง ITA59 วันที่ 30 มีนาคม 2559


การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมนนทบรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดย นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. และนางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิจัยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

ช่วงที่1 นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์

ช่วงที่2 นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร